คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

Up

ปีการศึกษา 2558

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านวิชาการ เรื่อง “กระบวนการผลิตฮาร์ดดิส” สาหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จากัด
 
 
Powered by Phoca Download