คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300
cshcu@hcu.ac.th

Up

ปีการศึกษา 2558

โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสื่อประสม และการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
 
 
Powered by Phoca Download