คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300 ต่อ 1219
cshcu@hcu.ac.th

Up

ปีการศึกษา 2559

โครงการบูรณาการงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนรายวิชาCS2203 เทคโนโลยีสื่อประสม “สืบสานตานานงานประณีตศิลป์ของไทยด้วยการพัฒนาเว็บสื่อประสม” ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร
 
 
Powered by Phoca Download