คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

02-312-6300 ต่อ 1219
cshcu@hcu.ac.th

Up

ปีการศึกษา 2557

นายณภัทร ก่อเกียรติธนสุข
นายจิโรจ วงศ์วลีเวทย์
นายรุชดี รอมาลี
นางสาวขวัญนภา มังศรี
นายจิรโรจน์ ไตรรัตนาธิคุณ
นายพงษ์พัฒน์ โพธิ์ขีด
นายธวัชชัย ฤกษ์ประจักษ์
นายธนนันท รุ่งวงศ์พาณิชย์
นายนันทวัฒน์ ไล้สุวรรณ
นายภานุพงศ์ ภัทรเรืองทวี
นายนพดล นาคสุข
นางสาวบุษยา คำกลิ่น
นายพสธร ทัศน์เกตุ
นางสาวโสภณา แซ่อึ๊ง
นายอนุวัฒน์ สุภิณธนาภรณ์
นางสาวศิริพร โค้ววิไล
นางสาวนิรมล พิมสวรรค์
 
 
Powered by Phoca Download