พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี 80/1 ริมคลองบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
หนังสือเรือพระราชพิธี กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ส.พลายน้อย
หนังสือนำชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี กรมศิลปากร
หนังสือเรียนรายวิชาภาษาไทยวรรณคดีและวรรณกรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
วีดิทัศน์จาก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี