ความเป็นมา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เปิดสอนเมื่อปี 2535 ถึงปีปัจจุบัน สามารถผลิตบัณฑิตไปแล้วไม่น้อยกว่า 10 รุ่น

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดมา เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงได้จัดทำห้องสมุดสาขาวิชาฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารเรียน 3 ชั้น 2-327 นอกจากนี้ยังมีห้องปฎิบัติคอมพิวเตอร์อีกจำนวน 8 ห้อง คือ ที่อาคารเรียนรวมห้อง 2-424, 2-425, 2-427, 2-429, 2-430 รวมทั้งที่อาคารบรรณสารสนเทศอีกจำนวน 3 ห้อง คือ ห้อง 6-101, 6-102, 6-103 เพื่อให้นักศึกษาทั้งภายในสาขาวิชาิวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาอื่นๆ สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่

วัตถุประสงค์

ในปัจจุบันการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องจากได้มีการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาประยุกต์ใช้อย่างมากรวมทั้งการคิดค้นเทคโนโลยี่ีใหม่ๆ ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานอันหนึ่ง ที่ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างกว้างขวาง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึงได้เปิดสอนทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และระบบคอมพิวเตอร์ในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ลึกซึ้งทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง การวิจัยและการพัฒนาเป็นเป้าหมายหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการประยุกต์ใช้บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะได้รับการ กระตุ้นให้เห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยที่จะส่งผล ให้การพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศลดน้อยลง