บัญชีรายวิชาเทียบโอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ปรับปรุง พ.ศ. 2553)
เทียบโอนได้กับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(ปรับปรุง พ.ศ. 2558)
CS 1302   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
2(2/2-0-0)
CS 1311   ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
1(0-1/3-0)
<—–>
CS 1333   การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
3(2/2-1/3-0)
CS 1312   การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
2(2/2-0-0)
CS 1321   ปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
1(0-1/3-0)
<—–>

CS 1343   การโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2/2-1/3-0)

CS 3313  โครงสร้างและการประยุกต์ใช้งานเว็บ
3(2/2-1/2-0)               
<—–>
CS 3213   การออกแบบและเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3(2/2-1/2-0)
CS 3413   ระบบชาญฉลาด
3(2/2-1/2-0)
<—–>
CS 3473   ปัญญาประดิษญ์
3(2/2-1/2-0)
CS 4919   สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
9(0-0-9/40)
<—–>
CS 4916  สหกิจศึกษาสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
6(0-0-6/40)