หัวหน้าสาขาวิชา

อ.ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ

อ.ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ

หัวหน้าสาขาวิชา
Your Title

Photoshop
92%

HTML
85%

CSS
90%

Your Title
Your text

อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์

อาจารย์เปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์

อาจารย์ประจำ


วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
%

วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
%

premrat.po@hcu.ac.th

อาจารย์วรนุช มีภูมิรู้

อาจารย์วรนุช มีภูมิรู้

อาจารย์ประจำ


วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
%

วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
%

woranuch@hcu.ac.th

อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์

อาจารย์ณัฐพร นันทจิระพงศ์

อาจารย์ประจำ


วท.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
%

วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
%

swnkul@hcu.ac.th

อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุล

อาจารย์นฤดี บูรณะจรรยากุล

อาจารย์ประจำ


วท.บ.เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
%

วท.ม.(วิทยาการสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
%

naruedee@hcu.ac.th

อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา

อาจารย์ยุวธิดา ชิวปรีชา

อาจารย์ประจำ


วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
%

วทม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
%

yuwathida@hcu.ac.th

ผศ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์

ผศ.สุธีรา พึ่งสวัสดิ์

อาจารย์ประจำ


วท.บ. (วิทยาศาสต์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
%

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
%

aj-tarn@hotmail.com

อ.ดร.ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล

อ.ดร.ศิลา เต็มศิริฤกษ์กุล

อาจารย์ประจำ
Telephon : 1219
%

อาจารย์กลุ่มวิชาคณิตศาตร์

อ.อลิศรา พรายแก้ว

อ.อลิศรา พรายแก้ว

อาจารย์ประจำ
alissara.h@hcu.ac.th
Tel.1487

 

อ.ภัททิตา เลิศจริยพร

อ.ภัททิตา เลิศจริยพร

อาจารย์ประจำ
patlurd@yahoo.com
Te.1487
อ.ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน

อ.ตติภรณ์ ภัทรานุรักษ์โยธิน

อาจารย์ประจำ
cnpopys@gmail.com
Tel.1487

อาจารย์กลุ่มวิชาสถิติ

อ.ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ

อ.ดร.นพมาศ อัครจันทโชติ

หัวหน้าสาขาวิชา
Your Title

Photoshop
92%

HTML
85%

CSS
90%

Your Title
Your text
อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์

อ.ดร.ศิริวรรณ ตันตระวาณิชย์

รองอธิการบดี
siriwan_hcu@yahoo.com
Tel.1180
อ.อุมา รัตนเทพี

อ.อุมา รัตนเทพี

อาจารย์ประจำ
eoagnon@gmail.com
Tel.1487

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

คุณอภิชาติ ไพศาลบริรักษ์

คุณอภิชาติ ไพศาลบริรักษ์

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
%
คุณจริยา ประณิธาน

คุณจริยา ประณิธาน

เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ :
อาคารเรียนชั้น  4
วันอังคาร เวลา 08.00 - 16.00 น.
วันพฤหัส เวลา 08.00 - 16.00 น.
โทรศัพท์ : 02 312 6300 ต่อ 1180
Facebook : cs.hcu
Fanpage : Computer Science,HCU
e-mail : cshcu@hcu.ac.th