ประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 • ส่วนนำเกี่ยวกับสาขาวิชา
 • องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน
 • องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
 • องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
 • องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
 • องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
 • องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 • องค์ประกอบที่ 7 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 • ผลการประเมิณคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา
 • สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกจำปีการศึกษา 2556

การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

 • การประกันคุณภาพการศึกษา
 • คู่มือการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา
 • คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
 • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา/การบริหารงานทั่วไปปีการศึกษา 2556
 • คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556 (SAR)
 • เว็บไซต์ประกันคุณภาพ