• การแก้ปัญหาความไม่เข้าใจในการจัดเรียงข้อมูลด้วยขั้นตอนวิธีแบบต่าง ๆ ของนักศึกษาใน รายวิชา CS1333 การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
  • การแก้ปัญหานักศึกษาที่ได้ผลสอบกลางภาคต่ำในรายวิชา CS2303 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนภาคปฏิบัติการรายวิชา CS2333 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  • การพัฒนาการประสิทธิภาพของนักศึกษาด้านการศึกษาค้นคว้าเรื่องภาษาโปรแกรม โดยวิธีการถ่ายทอดความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2559ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
  • การพัฒนาพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาเรียนในรายวิชา CS3703 ระบบฐานข้อมูล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559